fordítás übersetzung

Mindkét fentebb vázolt esetben gyakran előfordul, hogy a dokumentumkészítő alkalmazásból történő konvertálás során a mértékegységek, szimbólumok un. „lag”–ek formájában kerülnek a forrásszövegbe, amelyeket önmagukban átírni × lehet, azért átváltáskor marad a törlés, ami a dokumentumstruktúra ellenőrzésekor számolatlanul eredményezhet hibaüzenetet. További hasonló nehézség adódhat abból, ha pl. táblázatos vagy felsorolásszerű formában szerepelnek műszaki jellemzők, és az azokhoz tartozó értékek, mértékegységek, ilyenkor ugyanis a fordítóeszköz a számot tartal­mazó cellákat akár teljesen figyelmen kívül is hagyhatja, így ezeket utólagos szerkesztéssel lehet csak a célnyelvben elfogadott mértékegységekre átváltani, illetve a szükségtelen részeket törölni. Erre adott esetben a fordítónak technikai lehetősége nincs is, így a megbízó figyelmét – amennyiben ez számára előre × volt ismert – a föntebb vázolt esetekben mindenképpen fel kell hívni arra, hogy a dokumentum vég­legesre szerkesztése közben feltétlenül foganatosítsa a szükséges javításokat.

ungarisch übersetzung von in

A szabványok esetében a magányosan dolgozó fordítónak van a legnehezebb dol­ga, bár az manapság már igen ritka, hogy a megbízó teljesen magára hagyja a fordítót a felelősséggel, és egy véglegesen letisztázott munkát vár vissza. A csapat­ban dolgozó fordítónak pedig megvan az a könnyebbsége, hogy kérdést intézhet a projektvezetőhöz vagy – ha ki van jelölve – a nyelvi vezetőhöz. Konzultációra tehát rendszerint van lehetőség, így a forrásszövegben hivatkozott előírások, szabványok, tanúsítványok magyar megfelelőjét az ügyféltől be lehet szerezni, illetve a megbízók, tisztában léve a szabványok megfeleltetésének nehézségével, legtöbbször saját szak­emberükkel intéztetik a dokumentum ilyetén rendbetételét (például úgy, hogy akár előre kigyűjtik a szükséges információt, és egy szószedethez hasonlóan a fordítói csa­pat rendelkezésére bocsátják). Amennyiben ez × történik meg automatikusan, feltétlenül ajánlott a megbízóval egyeztetést folytatni a szabványokra, előírásokra történő hivatkozások kezelését illetően. Ezen túl manapság már sokat segíthet, hogy az Európai Unió bővülésével az egyes tagállamokban mind több és több egységes jog­szabály, törvény, előírás van érvényben, tehát gyakran ezek egy az egyben átemelhetők a célnyelvi verzióba.

ungarisch deutsch übersetzungsbüro

Jellemző hibák elkerülése, nehézségek áthidalása

Tükörfordítás

Igen gyakran a fordítók a „legkisebb ellenállás” irányába mozdulva gondolkodás nélkül készek a tükörfordításra, ami azonban a célnyelvben nehezen érthető, az érintett al­katrész, funkció, alrendszer lényegének megragadását egyáltalán × segítő megoldá­sokhoz vezet. Néhány jellemző példa:

Supplemental Restraint System = kiegészítő visszatartó rendszer helyett kiegészítő utasvédelmi rendszer (lényegében × más, mint a légzsák)

Vehicle Stability Assist = Jármű Stabilitás Támogatás helyett menetstabilizáló rendszer. Amint ebben a példában látható, a hibákat halmozni is lehet, az értelmező fordítás helyetti tükörfordítás mellett a felesleges nagybetűzés is megjelenik (erről bővebben később).

Control: Sokan, sokszor ellenőrzésként fordítják, holott korántsem lehet ennyivel elintéz­ni. Számos esetben szabályozást, vezérlést jelent inkább, sőt, például a Stability Control System kifejezés korrekt fordítása stabilitás ellenőrzési rendszer helyett menetstabilizáló rendszer. (Amint látható, itt nemcsak az ellenőrzés, de a szabályozás, vezérlés szavak egyike sem volna megfelelő, ezért kell értelem szerinti fordítást adni tükörfordítás helyett.)

fordító német

Érdemes megfigyelni a Control szó többes számú használatára (azaz Controls), az ese­tek túlnyomó részében × az ellenőrzés, szabályozás, vezérlés elvont fogalmától, hanem kézzel fogható kezelőszervektől van szó (pl. Heating Controls = a fűtés kezelőszervei). Egyébként a vizsgálatszerű ellenőrzésre angolul a check (bizonyos környezetben az inspect) szó a használatos.

Könnyen félreértelmezhető, félrefordítható kifejezések („false friends”)

Ilyen kifejezések nemcsak műszaki fordításokban fordulhatnak elő, minden magára valamit is adó fordítónak „résen kell lennie”, nehogy a „hamis barátok” csapdájába essen. Kevésbé tapasztalt fordító könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol adott kifejezést más környezetből származóval rokonit, vagy azt feltételezi, hogy az könnyűszerrel visszaadható a célnyelvben is létező, hasonló hangzású, elgondolása szerint megegyező értelmű szóval.

Continuity = folytonosság, kontinuitás (sic!) helyett villamos kapcsolat vagy elektromos vezetés.

Condenser = kondenzátor helyett hőcserélő (a kondenzátor elektromos alkatrész – angolul capacitor –, teljesen más a funkciója, a condenser pl. a légkondicionáló része).

Radiator = radiátor helyett hűtő (a radiátor fűtésre használatos, a hűtő pedig hűtésre; a radiátor mint fűtőtest angol megfelelője heater core).

Connecting Rod = összekötő– vagy összekapcsoló rúd helyett hajtókar (előbbiek inkább a futómű részeként fordulhatnak elő, míg utóbbi a motor kulcsfontosságú alko­tórésze).

Rocker Arm: Volt fordító, aki ezt fordította hajtókarnak (valószínűleg az arm szó ve­zette félre), pedig ez helyesen szelephimba.

Mozaikszavak

lektor német

Járműipari fordításoknál tucatszám találkozhatunk rövidítésekkel, mozaikszavakkal. A mozaikszavak nagy többsége × fordítandó, rendszerint a dokumentum elején szerepel egy jegyzék, ahol a teljes hosszában kiírt verzió megtalálható. Ezen mozaik­szavak jelentős része egyébként iparágon belül általánosan elfogadott és meghonoso­dott szakkifejezés (pl. IAT: Intake Air Temperature, MAF; Mass Air Flow), tehát bármely gyártó dokumentációjában előfordulhat, más része gyártóspecifikus (pl. a menetstabilizáló rendszer lehet Vehicle Stability Assist, Stability Management System, Stability Control System, Vehicle Dynamics Control stb.). A mozaikszavak egy része a laikusok számára is ismert rendszereket takar (ABS, ESP), más része a szakemberek számára mond csak valamit, ők azonban az angolból eredő mozaikszavak alapján is tudják, miről van szó (lásd fentebb az IAT és MAF kifejezést).

Az idegen kifejezést rövidítő mozaikszavaknál a toldalékolás problémájával találkozha­tunk leggyakrabban, így például az ECTS–vel helyett az ECTS–sel megoldás volna kívánatos. (Itt persze tudni kell, hogy az ETCS × más, mint Electronic Traction Control System, tehát × három–, hanem négybetűs mozaikszó, × e–té–csé, hanem e–té–cé–es.)

A toldalékolásnál egyébként előfordulhat ingadozás, amikor is bizonyos segédrend­szerek mozaikszavánál inkább az angol kiejtésű változat látszik meghonosodni, ebbe a tendenciába × kell feltétlenül belenyugodni, tehát az ABS mozaikszót á–bé–esz, ehhez igazodó toldalékolt változatát ABS–szel helyett lehet nyugodtan a–bé–es formában, toldalékolt változatát pedig ABS–sel formában használni (hasonlóak még: ESP – gyakran í–esz–pí, GPS – rendszerint dzsí–pí–esz formában használatos, pedig az e–es–pé és a gé–pé–es formával sincs semmi baj, tökéletesen illeszkedik a magyar nyelvbe mindkettő).

Számozás

Nyilvánvalóan ismert, hogy idegen nyelvű – így az angolul íródott – dokumentumok­ban a sorrendiség, sorszám jelölése eltér a magyarban alkalmazottól. Erre a fordítás­ban kifejezetten figyelni kell, ugyanis az egyik legbosszantóbb hanyagság, amikor azt kell olvasnunk egy magyar nyelvű szövegben, hogy Oldal 32, Ábra 1, Fejezet 4.1 stb. Ehhez járulhat még, hogy a fordítók sokszor × ismerik fel, hogy a # az angolban közkeletűen használatos a number szó helyettesítésére, ezáltal pedig sorrendiség kife­jezésére, ezért az előbbi példát láthatjuk akár Oldal #32, Ábra #1 formában is, ami, ha lehet, még rosszabb. Helyesen természetesen 32. oldal, 1. ábra, 4.1. fejezet stb. Amint a példákból is látszik, magyarul a sorszámozott szavak kisbetűvel írandók.

magyar német fordítások

fordítástámogató eszköz használatakor előfordulhat, hogy a szám a szegmentálási beállítások miatt kimarad a szegmensből, így elvileg lehetetlenné válik a korrekt fordítás. Ekkor meg kell próbálni a szegmenst kiterjeszteni, a szegmentálási beál­lításokat megváltoztatni, végső esetben fel kell hívni erre az ügyfél figyelmét (a kiadványszerkesztő ezeket a javításokat rendszerint – némi plusz időráfordítás mel­lett – gond nélkül foganatosítani tudja).