Mindkét fentebb vázolt esetben gyakran előfordul, hogy a dokumentumkészítő alkalmazásból történő konvertálás során a mértékegységek, szimbólumok un. „lag”–ek formájában kerülnek a forrásszövegbe, amelyeket önmagukban átírni × lehet, azért átváltáskor marad a törlés, ami a dokumentumstruktúra ellenőrzésekor számolatlanul eredményezhet hibaüzenetet. További hasonló nehézség adódhat abból, ha pl. táblázatos vagy felsorolásszerű formában szerepelnek műszaki jellemzők, és az azokhoz tartozó értékek, mértékegységek, ilyenkor ugyanis a fordítóeszköz a számot tartal­mazó cellákat akár teljesen figyelmen kívül is hagyhatja, így ezeket utólagos szerkesztéssel lehet csak a célnyelvben elfogadott mértékegységekre átváltani, illetve a szükségtelen részeket törölni. Erre adott esetben a fordítónak technikai lehetősége nincs is, így a megbízó figyelmét – amennyiben ez számára előre × volt ismert – a föntebb vázolt esetekben mindenképpen fel kell hívni arra, hogy a dokumentum vég­legesre szerkesztése közben feltétlenül foganatosítsa a szükséges javításokat.

ungarisch übersetzung von in

A szabványok esetében a magányosan dolgozó fordítónak van a legnehezebb dol­ga, bár az manapság már igen ritka, hogy a megbízó teljesen magára hagyja a fordítót a felelősséggel, és egy véglegesen letisztázott munkát vár vissza. A csapat­ban dolgozó fordítónak pedig megvan az a könnyebbsége, hogy kérdést intézhet a projektvezetőhöz vagy – ha ki van jelölve – a nyelvi vezetőhöz. Konzultációra tehát rendszerint van lehetőség, így a forrásszövegben hivatkozott előírások, szabványok, tanúsítványok magyar megfelelőjét az ügyféltől be lehet szerezni, illetve a megbízók, tisztában léve a szabványok megfeleltetésének nehézségével, legtöbbször saját szak­emberükkel intéztetik a dokumentum ilyetén rendbetételét (például úgy, hogy akár előre kigyűjtik a szükséges információt, és egy szószedethez hasonlóan a fordítói csa­pat rendelkezésére bocsátják). Amennyiben ez × történik meg automatikusan, feltétlenül ajánlott a megbízóval egyeztetést folytatni a szabványokra, előírásokra történő hivatkozások kezelését illetően. Ezen túl manapság már sokat segíthet, hogy az Európai Unió bővülésével az egyes tagállamokban mind több és több egységes jog­szabály, törvény, előírás van érvényben, tehát gyakran ezek egy az egyben átemelhetők a célnyelvi verzióba.

ungarisch deutsch übersetzungsbüro

Jellemző hibák elkerülése, nehézségek áthidalása

Tükörfordítás

Igen gyakran a fordítók a „legkisebb ellenállás” irányába mozdulva gondolkodás nélkül készek a tükörfordításra, ami azonban a célnyelvben nehezen érthető, az érintett al­katrész, funkció, alrendszer lényegének megragadását egyáltalán × segítő megoldá­sokhoz vezet. Néhány jellemző példa:

Supplemental Restraint System = kiegészítő visszatartó rendszer helyett kiegészítő utasvédelmi rendszer (lényegében × más, mint a légzsák) német fordítás

Vehicle Stability Assist = Jármű Stabilitás Támogatás helyett menetstabilizáló rendszer. Amint ebben a példában látható, a hibákat halmozni is lehet, az értelmező fordítás helyetti tükörfordítás mellett a felesleges nagybetűzés is megjelenik (erről bővebben később).

Control: Sokan, sokszor ellenőrzésként fordítják, holott korántsem lehet ennyivel elintéz­ni. Számos esetben szabályozást, vezérlést jelent inkább, sőt, például a Stability Control System kifejezés korrekt fordítása stabilitás ellenőrzési rendszer helyett menetstabilizáló rendszer. (Amint látható, itt nemcsak az ellenőrzés, de a szabályozás, vezérlés szavak egyike sem volna megfelelő, ezért kell értelem szerinti fordítást adni tükörfordítás helyett.)

fordító német

Érdemes megfigyelni a Control szó többes számú használatára (azaz Controls), az ese­tek túlnyomó részében × az ellenőrzés, szabályozás, vezérlés elvont fogalmától, hanem kézzel fogható kezelőszervektől van szó (pl. Heating Controls = a fűtés kezelőszervei). Egyébként a vizsgálatszerű ellenőrzésre angolul a check (bizonyos környezetben az inspect) szó a használatos.

Könnyen félreértelmezhető, félrefordítható kifejezések („false friends”)

Ilyen kifejezések nemcsak műszaki fordításokban fordulhatnak elő, minden magára valamit is adó fordítónak „résen kell lennie”, nehogy a „hamis barátok” csapdájába essen. Kevésbé tapasztalt fordító könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol adott kifejezést más környezetből származóval rokonit, vagy azt feltételezi, hogy az könnyűszerrel visszaadható a célnyelvben is létező, hasonló hangzású, elgondolása szerint megegyező értelmű szóval.

Continuity = folytonosság, kontinuitás (sic!) helyett villamos kapcsolat vagy elektromos vezetés.

Condenser = kondenzátor helyett hőcserélő (a kondenzátor elektromos alkatrész – angolul capacitor –, teljesen más a funkciója, a condenser pl. a légkondicionáló része).

Radiator = radiátor helyett hűtő (a radiátor fűtésre használatos, a hűtő pedig hűtésre; a radiátor mint fűtőtest angol megfelelője heater core).

Connecting Rod = összekötő– vagy összekapcsoló rúd helyett hajtókar (előbbiek inkább a futómű részeként fordulhatnak elő, míg utóbbi a motor kulcsfontosságú alko­tórésze).

Rocker Arm: Volt fordító, aki ezt fordította hajtókarnak (valószínűleg az arm szó ve­zette félre), pedig ez helyesen szelephimba.

Mozaikszavak

lektor német

Járműipari fordításoknál tucatszám találkozhatunk rövidítésekkel, mozaikszavakkal. A mozaikszavak nagy többsége × fordítandó, rendszerint a dokumentum elején szerepel egy jegyzék, ahol a teljes hosszában kiírt verzió megtalálható. Ezen mozaik­szavak jelentős része egyébként iparágon belül általánosan elfogadott és meghonoso­dott szakkifejezés (pl. IAT: Intake Air Temperature, MAF; Mass Air Flow), tehát bármely gyártó dokumentációjában előfordulhat, más része gyártóspecifikus (pl. a menetstabilizáló rendszer lehet Vehicle Stability Assist, Stability Management System, Stability Control System, Vehicle Dynamics Control stb.). A mozaikszavak egy része a laikusok számára is ismert rendszereket takar (ABS, ESP), más része a szakemberek számára mond csak valamit, ők azonban az angolból eredő mozaikszavak alapján is tudják, miről van szó (lásd fentebb az IAT és MAF kifejezést). ungarisch übersetzung

Az idegen kifejezést rövidítő mozaikszavaknál a toldalékolás problémájával találkozha­tunk leggyakrabban, így például az ECTS–vel helyett az ECTS–sel megoldás volna kívánatos. (Itt persze tudni kell, hogy az ETCS × más, mint Electronic Traction Control System, tehát × három–, hanem négybetűs mozaikszó, × e–té–csé, hanem e–té–cé–es.)

A toldalékolásnál egyébként előfordulhat ingadozás, amikor is bizonyos segédrend­szerek mozaikszavánál inkább az angol kiejtésű változat látszik meghonosodni, ebbe a tendenciába × kell feltétlenül belenyugodni, tehát az ABS mozaikszót á–bé–esz, ehhez igazodó toldalékolt változatát ABS–szel helyett lehet nyugodtan a–bé–es formában, toldalékolt változatát pedig ABS–sel formában használni (hasonlóak még: ESP – gyakran í–esz–pí, GPS – rendszerint dzsí–pí–esz formában használatos, pedig az e–es–pé és a gé–pé–es formával sincs semmi baj, tökéletesen illeszkedik a magyar nyelvbe mindkettő).

Számozás

Nyilvánvalóan ismert, hogy idegen nyelvű – így az angolul íródott – dokumentumok­ban a sorrendiség, sorszám jelölése eltér a magyarban alkalmazottól. Erre a fordítás­ban kifejezetten figyelni kell, ugyanis az egyik legbosszantóbb hanyagság, amikor azt kell olvasnunk egy magyar nyelvű szövegben, hogy Oldal 32, Ábra 1, Fejezet 4.1 stb. Ehhez járulhat még, hogy a fordítók sokszor × ismerik fel, hogy a # az angolban közkeletűen használatos a number szó helyettesítésére, ezáltal pedig sorrendiség kife­jezésére, ezért az előbbi példát láthatjuk akár Oldal #32, Ábra #1 formában is, ami, ha lehet, még rosszabb. Helyesen természetesen 32. oldal, 1. ábra, 4.1. fejezet stb. Amint a példákból is látszik, magyarul a sorszámozott szavak kisbetűvel írandók.

magyar német fordítások

fordítástámogató eszköz használatakor előfordulhat, hogy a szám a szegmentálási beállítások miatt kimarad a szegmensből, így elvileg lehetetlenné válik a korrekt fordítás. Ekkor meg kell próbálni a szegmenst kiterjeszteni, a szegmentálási beál­lításokat megváltoztatni, végső esetben fel kell hívni erre az ügyfél figyelmét (a kiadványszerkesztő ezeket a javításokat rendszerint – némi plusz időráfordítás mel­lett – gond nélkül foganatosítani tudja).